Incidentrapportering

Introduktion

IFK Viksjö eftersträvar högsta möjliga ambitionsnivå i avseende att våra styrdokument som till exempel Viksjömodellen och våra policys efterlevs i verksamheten. I konsekvens med detta ställningstagande förväntar vi oss att anställda, förtroendevalda, ledare, spelare och föräldrar i och omkring vår verksamhet vilka hyser allvarliga farhågor om någon del av föreningens verksamhet gör sin röst hörd!

IFK Viksjö eftersträvar en öppenhet, ärlighet och ett ansvarstagande från alla inom vår verksamhet där det skall vara ett naturligt inslag att vägleda varandra. Det ska också finnas möjlighet till att rapportera misstänkta oegentligheter ställt mot våra styrdokument till föreningens ledning.

För att komma ännu närmare vårt mål har vi inom föreningen en rutin för hantering av avvikelser. Rutinen säkerställer att avvikelser utreds och hanteras på samma sätt oberoende av vem som utreder ärendet.

Avvikelsehanteringen ger oss som förening möjlighet att lära oss av incidenter som sker i verksamheten men också möjlighet att säkerställa att samma misstag inte upprepas över tid.

Avvikelsehantering

När föreningen får in en avvikelse startas en utredning som syftar till att reda ut vad som hänt, vilka åtgärder som måste sättas in och hur vi ska kunna undvika en liknande händelse framöver. Utredningen kan ibland gå fort och avslutas under samma dag och i andra fall pågå under längre tid, allt beror på ärendets karaktär och hur många olika parter som är inblandade. Man kan be om att få vara anonym när man rapporterar in något men man ska också veta att det kan försvåra utredningen av ärendet.

Till vem ska du vända dig?

Det går bra att vända sig till vem som helst på kansliet via telefon eller via mail.

Kontaktuppgifter hittar du här!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub