Årsmöte

Årsmöte 23 mars 2020

Till dig som är medlem i IFK Viksjö, Järfällas största idrottsförening, välkommen på årsmöte!

Klockan: 19.00

Plats: Klubbhuset, Andebodavägen 70, Järfälla

Dagordning

1. Fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

6. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.

6. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller inlämnats till Styrelsen av sektionsstyrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen skall inlämnas senast 30 dagar, före mötet.

7. Övriga frågor.

Demokrati

Den 23:e mars är det dags för årsmöte i vår förening. Årsmötet är det viktigaste mötet under hela året,för det är då föreningen dvs vi medlemmar beslutar om vad som ska göras under det kommande året. Årsmötet ska också rösta fram de som ska sitta i styrelsen och se till att utföra det som årsmötet beslutar. Det är alltså viktigt att många kommer på detta möte.

Vem har då möjlighet att komma på mötet?

Ja alla som är medlemmar får komma på mötet. Alla som är medlemmar har yttranderätt och förslagsröst. Dock så måste man vara fyllda 12 år under innevarande år för att få rösta. Vid frånvaro får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga bar.

Hur kan jag som medlem föreslå en förändring?

Som medlem har du rätt att skicka in en motion. Enkelt översatt ett förslag. Motionen måste vara styrelsen tillhanda senast 28 dagar före årsmötet. Dvs senast den 23:e februari. Maila till styrelsen@ifkviksjo.se.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner finns tillgängliga på föreningens hemsida senast 16:e mars, en vecka innan årsmöte.

Det samma gäller dagordning för årsmöte.

Riskerar jag att bli vald till något om jag kommer på ett årsmöte?

Absolut inte. Ingen person kan bli vald mot sin vilja. Dessutom så har valberedningen i IFK Viksjö till uppgift att i god tid få fram nya kandidater som föreslås på årsmötet. Mao så är det mesta redan klart. Dock så har årsmötet alltid rätt att föreslå någon annan än vad valberedningen föreslagit.

Varför bör jag som medlem komma på årsmötet?

Allt fungerar ju så bra! En förening kan endast verka om den har en styrelse. Dvs om vi inte får alla medlemmar delaktiga i vad föreningen gör riskerar vi att så småningom inte finnas till. Det är av yttersta vikt att vi som medlemmar är med och delaktiga i vad föreningen gör. Föreningen är ju vi medlemmar. Med de orden vill vi att så många medlemmar som möjligt kommer på vårt årsmöte den 23:e mars i klubbhuset kl 19.00.

VÄLKOMNA!

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub