Årsmöte

Datum: 21 mars 2024

Tid: 19:00

Plats: Klubbhuset

För: Alla medlemmar i IFK Viksjö


Nu är det dags för föreningens högsta beslutande organ, årsmötet. Ta chansen att påverka vilka som sitter i styrelsen och vad som händer i föreningen.


Alla medlemmar får komma på årsmötet. Vid frånvaro får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:
• att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
• att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet
• att medlemsavgifter har betalats senast två veckor före årsmötet

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget, valberedningens arbetsordning, dagordning samt styrelsens förslag och inkomna motioner finns tillgängliga på föreningens hemsida senast en vecka innan årsmöte, 14e mars.


Motioner

Som medlem har du rätt att skicka in en motion, alltså ett förslag om en förändring som du vill att årsmötet ska rösta om. Motionen måste vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet. Dvs senast den 21 februari. Motioner mailas till styrelsen@ifkviksjo.se.

Hur skriver jag en motion?

1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
4. Skicka din motion till styrelsen.


Valberedningen tar gärna emot tips på kandidater till styrelsen, läs mer här.


Varför bör jag som medlem komma på årsmötet?

Allt fungerar ju så bra! En förening kan endast verka om den har en styrelse. Om inte medlemmarna är delaktiga i vad föreningen gör riskerar vi att så småningom inte finnas till. Det är av yttersta vikt att vi som medlemmar är med och delaktiga i vad föreningen gör. Föreningen är ju vi medlemmar.


Förslag på dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Fastställande av valberedningens arbetsordning
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  • a. Vision
  • b. Verksamhetsidé
  • c. Värdegrund
  • d. Motion 1: Utmärkelser i IFK Viksjö
  • e. Motion 2: Sommarfotbollsläger
13. Val av
  • a. föreningens ordförande för en tid av ett år;
  • b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  • c. två revisorer för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;
  • d. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt
  • e. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.

14. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub