Årsmöte

Årsmöte 2020, 9:e september

Till dig som är medlem i IFK Viksjö, Järfällas största idrottsförening, välkommen på årsmöte!

Klockan: 19:00

Plats: Klubbhuset, Andebodavägen 70, Järfälla och digitalt via Microsoft Teams


Demokrati

Snart är det dags för årsmöte i vår förening. Årsmötet är det viktigaste mötet under hela året,för det är då föreningen dvs vi medlemmar beslutar om vad som ska göras under det kommande året. Årsmötet ska också rösta fram de som ska sitta i styrelsen och se till att utföra det som årsmötet beslutar. Det är alltså viktigt att många kommer på detta möte.

Vem har då möjlighet att komma på mötet?

Ja alla som är medlemmar får komma på mötet. Alla som är medlemmar har yttranderätt och förslagsröst. Dock så måste man vara fyllda 12 år under innevarande år för att få rösta. Vid frånvaro får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga bar.

Hur kan jag som medlem föreslå en förändring?

Som medlem har du rätt att skicka in en motion. Enkelt översatt ett förslag. Motionen måste vara styrelsen tillhanda senast 28 dagar före årsmötet. Dvs senast den 12/08. Maila till styrelsen@ifkviksjo.se.

Verksamhetsberättelse, årsredovisning/årsbokslut, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner finns tillgängliga på föreningens hemsida senast 02/09, en vecka innan årsmöte.

Det samma gäller dagordning för årsmöte.

Riskerar jag att bli vald till något om jag kommer på ett årsmöte?

Absolut inte. Ingen person kan bli vald mot sin vilja. Dessutom så har valberedningen i IFK Viksjö till uppgift att i god tid få fram nya kandidater som föreslås på årsmötet. Mao så är det mesta redan klart. Dock så har årsmötet alltid rätt att föreslå någon annan än vad valberedningen föreslagit.

Varför bör jag som medlem komma på årsmötet?

Allt fungerar ju så bra! En förening kan endast verka om den har en styrelse. Dvs om vi inte får alla medlemmar delaktiga i vad föreningen gör riskerar vi att så småningom inte finnas till. Det är av yttersta vikt att vi som medlemmar är med och delaktiga i vad föreningen gör. Föreningen är ju vi medlemmar. Med de orden vill vi att så många medlemmar som möjligt kommer på vårt årsmöte.

VÄLKOMNA!

Motioner med svar från styrelsen

Verksamhetsberättelse

Dagordning årsmöte IFK Viksjö 9/9-2020

1. Fastställande av röstlängd förmötet.

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rättsätt.

5. Fastställande av föredragningslista.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets- /räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomnamotioner.

12. Val av

- a. föreningens ordförande för en tid av ett år;

- b. halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

- c. en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år;

- d. två revisorer jämte suppleant (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

- e. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande; samt

- f. ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genomombud

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet

Nyheter via RSS
Levererat av MyClub