Information kring buller vid Sandviks bollplan

2021-10-18

Vi fick för ett par veckor sedan besked om att Länsstyrelsen avvisat IFK Viksjös överklagan gällande kommunens beslut om bullerplank och restriktioner för Sandviksplanens nyttjande, detta då man inte anser att vi är part i målet.
Vi har nu gått vidare med vår överklagan till nästa instans som är mark- och miljödomstolen där man kommer att ompröva detta. Då beslutet är fortsatt överklagat kommer planen att hållas öppen för spel tillsvidare.

Vi kommer fortlöpande informera om vad som händer i ärendet.

2021-08-25

Som vi informerat om före sommaren så mottog vi ett beslut den 31 maj från Miljö- och bygglovsnämnden på Järfälla kommun om restriktioner runt nyttjande av Sandviks bollplan till dess att ett bullerplank blir uppsatt. Vi har sedan dess satt ihop en arbetsgrupp bestående av representanter från styrelsen och kansliet som sedan arbetat hårt med att hitta sätt att ändra det beslutet genom en överklagan som skickades in till kommunen den 17 juni.

Efter hårt arbete under sommaren lyckades vi till slut få bekräftat från Miljö- och bygglovsnämnden där de bekräftar att vår överklagan är giltig och att deras beslut om restriktioner inte längre har vunnit laga kraft. Denna information fick vi i förrgår den 23 augusti och vi jobbar nu hårt för att planera upp ordinarie verksamhet som förhoppningsvis kan återgå till det normala under nästa vecka. Information om träningstider kommer vårt kansli skicka ut inom kort.

Länsstyrelsen har nu tagit över ärendet men handläggningstider på denna typ av prioriterade ärenden ligger på ungefär ett år. Parallellt med denna överklagan jobbar vi vidare för att få Miljö- och bygglovsnämnden att ändra sitt beslut så att överklagan inte längre behövs. Vi är hoppfulla även på den processen.

För styrelsen IFK Viksjö,

2021-08-25

Mattias Lindström

Ordförande

Åsa Otterbjörk

Vice Ordförande

2021-07-01

Som vi tidigare har informerat har det inkommit klagomål på ljudnivåerna från Sandviks bollplan. Till följd av detta har Järfälla kommuns bygg- och miljöförvaltning tagit beslut om att det ska byggas ett bullerplank, tills detta är på plats gäller restriktioner för användning av planen.

Beslutet och restriktionerna påverkar vår förening i så stor grad att vi inte kommer kunna erbjuda våra lag träningstider i den omfattningen de är berättigade till. Att bygga ett bullerplank kommer också påverka tryggheten kring anläggningen då det finns risker med att ha insynsskyddade platser.

Det kommer även påverka framtida ekonomiska förutsättningar för våra idrottsanläggningar då kostnaden är beräknad till 3 miljoner. Byggs det ett bullerplank vid Sandvik kan det bli en norm i kommunen då det i framtiden kan komma att behöva byggas bullerplank för mångmiljonbelopp vid flera av kommunens anläggningar. Vi är oroade över vilka konsekvenser det kommer innebära för underhåll och utveckling av våra idrottsanläggningar om man verkställer detta beslut.

IFK Viksjö har inhämtat all dokumentation i ärendet och har haft tät och bra dialog med både politiker och tjänstemän i kommunen, Svenska fotbollförbundet, Stockholm fotbollförbund och Boo FF (angående Boovallen).

Överklagan

IFK Viksjö anser att beslutet är felaktigt och har överklagat till Järfälla kommuns bygg- och miljöförvaltning. Vi anser att beslutet inte är taget i enlighet med de riktlinjer naturvårdsverket har för idrottsmiljöer. I beslutet framgår det heller inte hur man har gjort en barnkonsekvensanalys. Vi har heller inte tidigare blivit involverade i processen eller fått varit delaktiga i hur vi kan hjälpa till att minska ljudnivån innan beslutet togs.

IFK Viksjö har fått avslag på denna överklagan då vi inte anses som en part i målet. Vi anser att IFK Viksjö är det i högsta grad då det är vi som är hyrestagare och nyttjar planen.

IFK Viksjö kommer fortsätta vår dialog med kommunen och kommer att överklaga kommunens beslut att avslå vår överklagan till Länsstyrelsen. Vi kommer fortlöpande att informera alla medlemmar om vad som händer i ärendet.

IFK Viksjö

Styrelsen

Kontaktuppgifter:

Kansli

kansli@ifkviksjo.se

08-580 196 70

Styrelsen

styrelsen@ifkviksjo.se

Ordförande

Mattias Lindström

mattias@analyzing

2021-06-10

IFK Viksjö har fått information av Järfälla kommun om att det har gjorts en anmälan från boende kring Sandviks bollplan att ljudnivån kring planen är alldeles för höga.

Kommunens bygg- och miljöförvaltning har därför under 2020 gjort ljudmätningar vid planen. Resultatet av dessa var att det var över tillåtna ljudnivåer och att det finns en risk för olägenhet för människors hälsa. Med anledning av detta har kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen inom Järfälla kommun, som förvaltar och ansvarar för Sandviks bollplan, blivit ålagda att senast innan säsongen 2022 bygga ett bullerplank vid planens södra kortsida.

Det har även beslutats om restriktioner på hur anläggningen får användas tills dess att planket finns på plats. Restriktionerna som kommer att börja gälla den 16 juni 2021 innebär bland annat att tiden då planen får användas begränsas och att bara ena halvan av planen (den norra) får användas. Dessa restriktioner kommer att påverka IFK Viksjö då vi har en stor del av vår träningsverksamhet samt enstaka matcher på Sandviks bollplan.

Hur föreningen jobbar med frågan

IFK Viksjö har med anledning av detta bildat en arbetsgrupp (representanter från styrelsen och kansliet) för att arbeta med frågan och för att se om och hur vi kan påverka beslutet. Vi har en tät dialog med kommunen och jobbar hårt för att påverkan på vår verksamhet skall bli så liten som möjligt och för att föreningens intressen tas tillvara.

IFK Viksjös inställning är att vi till fullo respekterar lagstiftningen och har inget att invända mot beslutet att värna människors liv och hälsa. Vi fokuserar vårt arbete på att värna vår verksamhet och våra medlemmars behov av ytor att spela och träna fotboll på.

Information om hur våra träningstider kommer att påverkas skickas ut till alla ledare i föreningen som i sin tur kommer att informera om och hur påverkan blir för ert lag.

Här kan ni läsa information från Järfälla kommun, Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen angående ärendet.


Nyheter via RSS
Levererat av MyClub